Providing Free Web Pages for Churches, Ministries, and Charities Since 1995

PHILIPPINE LEAGUE OF CHRISTIAN CHURCHES

PO Box 14, WE Postal Service,, 619 Belmont Street, Brookside Hills Sub • Cainta, Rizal 1900 • Philippines • (632)-655-6007/see/charmin/CM08956

Share Our Page

Building Team Ministry Philippines

The Philippine League 0f Christian Churches (PLCC) is an association of Independent Churches and Ministries in the Philippines. It was established to encourage pastors and christian leaders to work together as a team to build the future Philippines to a true christian foundation of faith and to train christian leaders to become leaders of the community and in the government, to ecourage individual christians to sponsor indigent youth to continue their study in high school and in college.To establish a livelihood program to help the christian community to augment their income and to become faithful members of the church.

TENET OF FAITH

BIBLE:

We believe that the Bible from Genesis 1:1 to Revelation 22:21 as the verbally inspired and infallible to God. The Bible is our sufficient rule of faith and practice. (Na ang Biblia, tulad ng unang pagkabigay nito sa tao ay kinasihan, walang pagkakamali, at lubusang mapagkakatiwalaang Salita ng Diyos. Kaya ito ang lubos at tanging Autoridad sa lahat ng bagay tungkol sa pananampalataya at pamumuhay.) G O D : We believe that there is only one true personal God who revealed Himself. We believe also in the distinction of person in the Godhead: Father, Son, and the Holy Spirit. ( Sa iisang Diyos na nagpahayag sa Tatlong Persona: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siya lamang ang dapat Sambahin at paglingkuran.) JESUS CHRIST: We believe that Jesus Christ is born of Mary, the virgin and is the Son of God and God the Son, that Christ died for our sins according to the Scriptures, the Just for the unjust that He might bring us to God, that He is the only great High Priest and we need not the intercession of any man but Christ everliveth to intercede for us, that Christ rose from the grave the third day according to the Scriptures, that He will come again in person, bodily, visibly to establish His kingdom on Earth. ( Sa Panginoong Hesus Cristo, ang Anak ng Diyos, na ipinanganak ng isang Birhen, ang Anak ng Diyos at Diyos- Anak, namuhay ng hindi nagkasala, Siya ay namatay sa Krus bilang kapalit natin, inilibing, muling nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Diyos Ama; na mula roon ay muli siyang paparito sa lupa upang hukuman ang mga buhay at mga patay.) HOLY SPIRIT: We believe in the Holy Spirit as a promise by the Father to send in Jesus name, to empower the church in witnessing and in preaching the Gospel of Christ. We believe that the Baptism of the Holy Spirit is to endow the believers with power and that is coming in the manner as in the Bible says, that in the Baptism of the Holy Spirit had fire to bestow upon the christian , and that we should show spiritual fruit as evidence of the Spirit-filled life , that the divine healing is the power of Christ to heal the sick in the answer to the prayer of faith. ( Sa Espiritu Santo, na sinugo ng Diyos Ama at ng Diyos Anak upang gumawa sa sangkatauhan sa ating kapanahunan na dala ang hatol sa kasalanan; na siya ay mananahan sa buhay ng mga mananampalataya, tutulong sa kanila upang makapamuhay ng matuwid; makasunod sa Salita ng Diyos, at magpatotoo sa sanlibutan tungkol sa pagliligtas na kaloob ng diyos. Sa Bautismo sa Espiritu sa Apoy ayon sa Salita ng Diyos, na dapat ipakita ang bunga ng Espiritu at buhay sa kapuspusan ng Banal na Espiritu. Na ang pagpapagaling sa maysakit ay sa pamamagitan ng pananalanging may pananampalataya sa Pangalan ni Hesus.) M A N : We believe that man is created good and upright and by voluntary transgression fell. Man's only hope of redemption is through the shed blood of Jesus Christ our Lord. ( Na ang buong sangkatauhan ay nagkasala at hindi nakaabot sa sukatan ng Diyos at dahil dito'y nararapat parusahan ng makatarungang Diyos; na dahil sa talamak na kasamaan ng tao, kinakailangan ang muling kapanganakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo para maligtas ang Tao.) SALVATION: We believe that in order to be saved, the soul must be born again. The truly born again soul should decide high faith in the act of Baptism ( immersion in water) setting for the Lord's death, burial, and resurrection. ( Na ang sinomang taong nagsisi at sumampalataya kay Cristo ay lubos na pinawalang sala mula sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng Biyaya ng Diyos, siya ay may buhay na walang hanggan.) CHURCH: We believe that the church is the body of Baptized believers whose only mission is not to reform the world but to teach and preach the Gospel of Salvation to the individual soul, that the fourfold platform of the church are: To recognize Christ as the Head, to obey the Holy Spirit as its only administrator, to proclaim the word as its only message, to win the losts as its only mission, that the method ordain by God for the support and spread of His Word is by giving tithes and free will offering. ( Sa isang banal na Iglesya na siyang katawan ni Cristo na kinabibilangan ng lahat ng tapat na mananampalataya; na ang tanging layunin ay ang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan; na ang pagsuporta sa kapakanan ng mission at mga manggagawa ng Iglesya ay ang pagbibigay ng ikapu at ng kusang- loob na pagbibigay.) SECOND COMING: We believe that the resurrection and translation as the blessed hope of the church, that there will be a millenial reign of Christ on Earth, that there will be a final judgement of the Wicked. We are looking for the New heaven and the New Earth. ( Na sa kahuli-hulihan, ang lahat ng namatay ay muling bubuhayin mula sa mga patay upang ang mga mananampalataya ay dalhin sa walang-hanggang buhay, at ang mga hindi mananampalataya ay ibubulid sa wlang- hanggang parusa.)

Update This Web Page

Take control of the web page by creating a user account now and using the ASSIGNED ID and PASSWORD assigned to you at the time the website was created to associate your web page with your new user account. If you have an existing user account, sign in and add the site to your account dashboard.

I Don't Remember Our ID/Password?

If you don't have the ID/Password combination for this page, please type the code '' below to have it sent to the e-mail address on file.

Map & Directions

Page Seen: 4,463 times